Yon founisè solisyon achitekti CG ak konfyans ak onè

PANDEMI A AP FÒS RELASYON MOUN AK VIL YO.Apeprè DE TWA REZIDAN IBIB KI VLE DEPLAJE DI KE KRIZ SANTE PANDEMIK LA FÈ YO PI PLIS FRANS POU DEPLAJE.—GENSLER CITY PULSE SURVEY 2020

Nimewo sa a nan Design Forecast ofri yon evalyasyon konplè ak alè sou defi kritik yo ak opòtinite pwofon mond lan ap fè fas kounye a.Evènman yo nan ane ki sot pase a, epi pa pi piti nan mitan yo pandemi COVID-19, te lakòz gwo dezòd ak ensètitid atravè tout endistri yo.Gensler's Design Forecast pwofite ekspètiz kolektif plis pase 5,500 manm ekip nou an, ki an rezo atravè 50 biwo atravè mond lan.Avèk echèl mondyal ak rasin lokal yo, lidèchip panse Gensler bay insight, enfliyans ak enpak san parèy.

RECONNECT konsantre sou senk faktè kle dèyè reantre ak rekiperasyon: (1) Dezi pou moun yo rekonekte (2) Opòtinite pou re-imajine avni vil yo (3) Yon angajman renouvle nan aksyon klimatik (4) Enpòtans eksperyans imen an ( 5) Redefini kote ak espas nan mond apre COVID la.

REIMAJINE LAVINI TRAVAY

TRAVAY Pandemi a te deklanche yon gwo chanjman nan modèl travay mondyal yo.Nou te aprann nouvo konpòtman, adopte nouvo teknoloji, ak ajiste nan nouvo fason pou travay.Nou’n osi vin pli byen konpran wòl fondamantal plas nan fason nou travay, sitou fason nou travay ansanm.Òganizasyon atravè mond lan ap repanse avni an nan espas travay la baze sou eksperyans ak aprantisaj nan ane ki sot pase a, ak yon konsantre patikilye sou byennèt ak koneksyon nan ekip yo.Ansanm, n ap reimagine avni travay sou yon echèl mondyal, ak biwo fizik la ap kontinye jwe yon wòl santral nan kreye eksperyans ki pi konekte, ekitab ki benefisye moun, òganizasyon ak kominote ki antoure yo.

4 KONSÈY KI AP DEFINI NOUVO LWA TRAVAY LA

WÒL LAN TRAVAY AK BILDIKS BIRO AP EVOLYE

Travay ak plas yo te dekonekte, redefini biwo a kòm pi bon kote pou rasanble moun yo - espesyalman pou moun ki gen travay depann sou kolaborasyon an pèsòn oswa espas espesifik oswa resous pataje.Eksperyans fizik ak vityèl yo dwe konplètman entegre depi sistèm dijital yo pral kontinye fòme yon nivo san pwoblèm nan koneksyon ak pèsonalizasyon.

KILTI, KOMINOTE, AK KOLABORASYON SE NAN NOU NOUVO EXPPERYANS TRAVAY LA.

Wòl fondamantal biwo a ap chanje pou l vin tounen yon kote ki pote moun ansanm pou kolabore, pou konstwi relasyon pèsonèl ak pwofesyonèl, epi konekte ak biznis inik, misyon ak objektif yon konpayi.Nouvo konpòtman, teknoloji, ak règleman yo pral oblije pèmèt travay fleksib ak vityèl pwospere, pandan y ap sipòte tou antrenè ak konseye ak eksperyans ki pi ekitab ak enklizif.

TANDANS PRE-PANDEMIK YO AKSELERE

Chwa, otonomi, sante, ak byennèt te vin esansyèl pou moun ak ekip yo fè pi byen yo.Soti nan chèk sante ak sekirite san kontak rive nan sistèm kalite lè amelyore, pwopriyetè ak itilizatè yo konsantre sou bilding ak eksperyans ki an sante.Espas deyò yo ap vin de pli zan pli yon pati nan anviwònman travay la, ak fasad ouvè ak twati modènize ki bay anviwònman travay adisyonèl.

FLEKSIBITE AK ADAPTABILITE KRITIK POU YON MÒD TRAVAY IBRID

Yon nouvo mendèv ibrid, k ap travay tou de nan biwo a ak adistans, se yon opòtinite pou rezoud pwoblèm yo anvan pandemi nan espas travay la, ak eksplore nouvo estrateji byen imobilye.Bilding biwo yo pral vin pi entelijan pou pèmèt koneksyon biwo-a-kay epi antisipe bezwen lokatè k ap evolye yo.Nouvo apwòch espas travay yo dwe pi reyaji pou ajiste rapidman ak nouvo fason pou travay ak espas fleksib ak mèb pou modèl travay ki fèk parèt.

FIMS SÈVIS FINANSYÈ

Anpil konpayi sèvis finansye yo te pwospere travay - e menm komès - nan kay la.Kounye a, pou premye fwa, yo anbrase lide travay aleka nan pouswit yon eksperyans nan espas travay ki pi pwofon, ki pi rich.Konsepsyon nouvo anviwònman travay yo ta dwe balanse teknoloji ak koneksyon imen iranplasabl;bon melanj la pral pwouve transfòmasyon.

MOBILITE LAN TRAVAY
MOBILITE LAN TRAVAY SE YON OPPORTUNITE

Chanjman pandemi an te pote yo pral andire pou valè biznis yo te debloke;mobilite nan espas travay se youn nan yo.Apre yo fin wè benefis ki genyen nan pwogram travay aleka, konpayi sèvis finansye yo avèk fòs konviksyon redefini biwo a kòm yon destinasyon.Espas endividyèl dedye ap bay plas nouvo ak divès kalite espas milti-itilize pou kondwi koneksyon anplwaye yo, pwovoke inovasyon, ak anbrase fleksibilite.Kòm kliyan ak kliyan fè fas a enkyetid finansye kontinyèl, kapasite nan ankouraje koneksyon imen entim pral diferansye konpayi yo ki gen plis siksè.

BIWO HYBRID LA
BIWO HYBRID LA PREZANTE Opòtinite pou maksimize pèfòmans

Travayè finansye yo te soti nan pandemi an ak nouvo fason pou travay ak itilize teknoloji.Nouvo pratik sa yo dwe anbrase nan espas travay la li menm pou fasilite travay ibrid kontinyèl epi pou sipòte yon mendèv ki gen plis pèfòmans menm pase sa ki te egziste anvan.Ogmantasyon fleksibilite ak opòtinite pou prezans kominote lokal yo vini lè bank yo rekonsidere rezo biwo jesyon richès prive yo, filyal lavant yo, ak sit kontinwite biznis kòm espas travay altènatif.

PROMOTION EKITE
NOUVO TIP ESPAS KAPAB E DWE PROMOUTE EKITE

Lye travay akeyan ki enspire ak Ospitalite yo jenere yon sans de apatenans, sekirite, ak angajman ak mak la.Kòm mobilite pou tout moun libere espas, anplwayè yo ap envesti nan konsepsyon pou sipòte aktivite kolektif, tankou aprantisaj ak devlopman, onboarding, ak fòmasyon.Avèk eksplorasyon nouvo kalite espas sa yo, konpayi finansye yo gen yon opòtinite pou ankouraje ekite lè yo evalye kijan anviwònman fizik ak vityèl yo sipòte gwoup talan ki pa reprezante yo.

ENTEGRASYON ÒGANIZASYONÈL
ENTEGRASYON ÒGANIZASYONÈL KREYE Opòtinite pou konpayi yo pou egwize estrateji.

Youn nan siksè prensipal repons bank yo nan pandemi an se aliyman nan byen imobilye, enstalasyon, HR, IT, ak lòt depatman nan pran desizyon sou konsepsyon espas travay ak eksperyans.Wè yon òganizasyon kòm yon sistèm entegre ouvè nouvo posiblite.Kolekte ak pataje done atravè sistèm sa a pral enfòme pi bon desizyon pou pran.Teknoloji entelijan yo gen anpil enpòtans nan pwosesis sa a pou sipòte ekip byen imobilye ak etablisman yo nan pran desizyon sou lokatè, espesyalman lè wòl AI ak automatisation ap grandi.

AFINES SÈVIS PWOFESYONÈL

Konpayi sèvis pwofesyonèl yo ap transfòme biwo yo an leman pou pwofesyonèl ak kliyan.Konseye jesyon yo ap aplike eksperyans immersif, adapte pou motive yon mendèv ki trè mobil, ki fè plizyè travay, pandan ke konpayi legal yo ap entwodui nouvo eleman pou ankouraje entèraksyon, kolaborasyon, ak yon sans pataje objektif.

TRAVAY HYBRID
ADOPTE NOUVO PARAMÈT KOLABORATIF POU TRAVAY IBRID

Pandemi an ankouraje nouvo fòm kolaborasyon ak travay ki pa tradisyonèl yo.Konpayi konsiltatif jesyon yo wè yon rediksyon nan estasyon travay ouvè an echanj pou plis anviwònman kolaborasyon.Konpayi yo ta dwe aplike tou politik ak estrateji konsepsyon ki ede anplwaye yo travay nan yon nouvo modèl ibrid ki konbine entèraksyon fas a fas ak kolaborasyon vityèl.Sa a ka pwolonje rankont chans ak kolizyon enfòmèl nan domèn vityèl la.

DESIGN UNIVERSAL
ANBRASE DESIGN INIVERSAL AK YON APROCHE LOCAL

Gen kèk konpayi konsiltatif jesyon yo ap pran yon apwòch konsepsyon inivèsèl, kote yon gwo
pousantaj nan konsepsyon espas travay la se globalman preskriptif, men yon kantite lajan siyifikatif reflete kilti lokal ak materyèl.Konsepsyon inivèsèl fè enstalasyon yo pi fonksyonèl pou yon seri moun ki pi laj, li rekonèt ke pa gen okenn bagay tankou itilizatè "mwayèn", epi kreye yon anviwònman ki gen yon benefis kolektif pou tout moun ki bezwen sèvi ak li.

FLEKSIBITE INTEGRANTE
NOUVO TIP ESPAS KAPAB E DWE PROMOUTE EKITE

Kriz COVID la ak chanjman nan travay aleka te pouse kèk kabinè avoka repanse egzijans byen imobilye yo.Syèj dinamik, ansanm ak ekipman fleksib ak chwa altènatif tankou swit otèl, se yon paradigm emerge ki ka ede kèk konpayi reyalize ekonomi espas enpòtan.Rekonèt ke avoka yo ka angaje ak pwodiktif kèlkeswa kote yo ye, endistri a gen yon opòtinite pou bati yon kilti pi fleksib nan fè travay a distans yon pati pèmanan nan operasyon yo.

AN-BIRO REZO
NETWORKING NAN BIRO A VIN MENM PLIS KRITIK

Pandan evènman ak konferans rekòmanse, konpayi yo pral chèche nouvo fason kreyatif pou devlope rezo yo, angaje ak kliyan yo, epi rekonekte youn ak lòt.Pandan biwo yo relouvri, kapasite pou òganize evènman nan biwo yo ap vin pi enpòtan toujou.Konpayi yo ta dwe elaji ak amelyore espas sosyal ki kapab zòn travay pandan jounen an, men yo rekonfigurab pou evènman kliyan ak anplwaye pou lajounen oswa aswè.

ANVIWÒNMAN LAKAY SE ANVIWÒNMAN TRAVAY EFIKAS

Kèk avoka te travay nan kay regilyèman anvan COVID-19.Pifò kounye a wè anviwònman lakay yo kòm anviwònman efikas pou travay.—GENSLER US WORK FROM HOME SURVEY 2020 ETE/OTONN

KONPAYI TEKNOLOJI

Moun yo te toujou nan sant travay teknoloji a.Kounye a, kòm yon modèl ibrid pou travay parèt, biwo a pral santre sou objektif ak enfòme pa done.Kominote, ekite, reitilizasyon, byennèt, ak balans parèt kòm eleman enpòtan nan nouvo eksperyans travay la, kèlkeswa kote travay la rive.

PATAJE KONNANS
ENKSYON SANTE YO PRIYORIZE KONNESANS AK DONE

Kòm sekirite travayè yo te vin yon priyorite, bezwen an pou done ak konesans te vin pi devan.Kounye a, konpayi teknoloji yo vle kreye done sou fason moun travay epi aprann nan men li.Konesans (ak aksè a li) se nouvo ekipman an.Nan yon mond apre pandemi, konpayi yo pral bezwen envesti nan zouti pou kenbe mendèv yo enfòme - soti nan pwotokòl bilding ak sekirite, nan kowòdinasyon orè, ak mizajou konpayi yo.Done ak kontni pataje ak anplwaye yo pral kle.

ESPAS KOMINOTE
ENGAJE KOMINOTE A ATRAVER "PRMYE ETAJ LA"

Konpayi teknoloji yo ap chèche pwolonje rive nan katye ki antoure a lè yo envesti nan "premye etaj la" - kreye espas nan lari ak ekipman espas travay ki kapab jwi pa kominote a nan nouvo fason.Lè yo re-envante devan boutik ki fè fas a twotwa yo ak lobi biwo yo, konpayi yo ka desine espas ak pwogram ki mennen moun ak òganizasyon lokal yo nan bilding nan oswa pwolonje kilti yo soti nan espas travay la nan lari a.Lè yo fè sa, yo ka sèvi plis moun nan kominote a pi lwen pase mendèv lajounen yo epi reimajine etaj tè vil nou yo.

BIRO EKITE LAKAY
ENVESTI NAN EKITE ANT ANVIWÒNMAN LAKAY AK BIRO TRAVAY

Kòm travay aleka akselere, konpayi yo pral bezwen konte ak diferans ki genyen nan anviwònman lakay moun yo.Òganizasyon yo ka pwolonje prensip ekite biwo yo nan kay moun lè yo envesti nan zouti ak resous yo optimize konfigirasyon WFH, tankou monitè, Wi-Fi amelyore, ak mèb biwo.Nan biwo ibrid la, sal konferans reamenaje ka kreye egalite pami patisipan yo, kèlkeswa prezans fizik oswa vityèl.Lè yo konsantre sou ekite ak enklizyon, espas travay la ka ranfòse kilti konpayi an epi fòme nouvo koneksyon.

DESANTRALIZASYON
MODÈL HUB-AND-SPOKE GRAN MOMAN

Pandemi a te aji kòm yon katalis pou konpayi yo repanse espas yo ak bezwen operasyonèl yo.Youn nan lide ki rapidman pran traction ak envestisè byen imobilye komèsyal yo se modèl "hub-and-spoke", kote konpayi yo ap chèche ale lwen yon sèl katye jeneral santralize an favè plizyè biwo satelit ki pi piti ki estratejik nan nouvo. ak mache émergentes.Pandan konpayi teknoloji yo eksplore yon apwòch desantralize nan espas travay la, modèl sant ak pale a ka pèmèt yo adapte ak prepare pou yon avni ensèten.

REALIZASYON ESPAS POU RANKIS OBJEKTIF

Alokasyon an nan pye kare yo pral menm bagay la - se fason nou itilize li ki pral diferan.Yon anfaz sou konsepsyon ak fason nou itilize/reitilize espas yo pral pi enpòtan toujou paske biwo a pral gen pi gwo objektif.Y ap bezwen yon redesign espas reyinyon ak kolaborasyon pou akomode mòd reyinyon ibrid yo.Kòm biwo a vin pi plis nan yon sant kolaborasyon, planifikasyon pral evolye soti nan yon baz espas pa biwo pou konte pou pi gwo rapò a nan travay kolaborasyon ki ta dwe fè moun tounen nan biwo a.

ESPAS MITAN PÒT
INTEGRE ESPAS DEYÒ AK ANDAN

Konpayi teknoloji yo ap chèche ajoute espas deyò, tankou teras oswa balkon, pou adrese enkyetid travayè yo ak kalite lè andedan kay la epi ofri plis chwa ak divèsite nan espas.Espas mitan pòt yo (pa totalman deyò/pa totalman andedan kay la) yo ap vin pi plis.Moun yo renmen gen yon koneksyon san pwoblèm andedan-deyò, epi espas sa yo ka sèvi kòm twazyèm plas kote travay fèt deyò.Devlopman ki entegre espas andedan ak deyò pral pi dezirab pou lokatè potansyèl yo ak lokatè bilding yo.

KONPAYI BAY KONSOMATE

An repons a bès ekonomik la ak dezòd chèn ekipman akselere pa pandemi an, konpayi Byen Konsomatè yo wè opòtinite nan angajman konsomatè yo ak inovasyon atravè sant eksperyans ansanm ak enstalasyon rechèch ak devlopman.Nan tout endistri a, gen plis konsantre sou fleksibilite pou travay aleka.

KILTI LAN TRAVAY
PRIORITE KILTI AK KONEKSYON NAN LWA TRAVAY LA

Kilti konpayi ak koneksyon ak mak yo te vin menm plis kritik.Dapre yon sondaj Glassdoor 2019 nan plizyè peyi, 75% nan anplwaye yo peye anpil atansyon sou kilti yon konpayi anvan yo aplike pou yon travay.Ak 56% di ke kilti pi enpòtan pase salè.Espas travay la esansyèl pou bati kilti, e sa pwolonje nan domèn vityèl la.Dapre PwC, òganizasyon ki gen yon kilti diferan ki ba yo yon avantaj konpetitif gen de fwa plis chans pou yo depase lòt konpayi nan gwoup parèy endistri yo sou revni ak rentabilité.

PLIS ESPAS KOLABORATION
ESPAS KOLABORATION SEKIRITE GEN DEMAND

Distribisyon espas konsantre ak kolaborasyon ap chanje nan espas travay la.Konpayi Byen Konsomatè yo ap pwofite espas yon fason pi efikas alantou pwodwi ak angajman konsomatè yo, kote pral gen mwens byen imobilye dedye pou konsantre travay ak plis nan kolaborasyon, ak espas mockup, choroum, sal reyalite vityèl, ak plis ankò.Gen toujou yon bezwen kritik pou travayè Byen Konsomatè yo travay nan biwo a ak pwodwi ak kolateral fizik.Teknoloji dijital yo ka pote manm ekip aleka ak sou plas ansanm pou kolaborasyon san pwoblèm.Konsidere kreye yon "jimo dijital" nan espas travay la pou pèmèt anplwaye yo - kit yo kole oswa aleka - konekte.

SANT EXPERIANS
LAN TRAVAY, R&D, AK SANT EXPERIANS YO KONVERJE

Pandemi a akselere tandans nan espas travay la vin tounen yon pwen kontak pou angajman konsomatè yo.Yo nan lòd yo pozisyone tèt yo pou lavni an, konpayi Byen Konsomatè yo te konsantre plis sou sant inovasyon ak eksperyans, osi byen ke enstalasyon rechèch ak devlopman, yo tout ansanm ak espas travay.Endistri a wè yon dirèksyon nan espas travay ak sant eksperyans an detay.

KONPAYI MEDIA

Pousantaj chanjman nan endistri medya akselere ak adopsyon ogmante sèvis difizyon ak 5G, teknoloji mobil, konsolidasyon, ak ogmantasyon nan vitès ak volim kreyasyon kontni.Vitès chanjman an ap afekte espas konpayi medya yo abite pandan endistri a konsidere opsyon travay fleksib, nouvo anviwònman ak teknoloji dijital.

TRAVAY FLEKSIB
ENKEYÈ SANTE TE POUSE ENDISTE A POU ANBRASE TRAVAY FLEKSIB

Endistri medya a tradisyonèlman pa anbrase travay fleksib;sepandan, konpayi medya ak amizman yo kounye a ap konsidere de pli zan pli opsyon travay fleksib tankou plas ki pa gen plas, travay nan kay, ak aranjman fleksib.Avèk pandemi an, endistri a te adopte tou rapidman teknoloji ki te deja nan sik beta, sa ki fè li posib san pwoblèm chanjman nan workflows pwodiksyon distribye ki pèmèt kreyasyon ak distribisyon kontni aleka.Pandan ke estidyo pou kreyasyon kontni videyo ak odyo pa pral disparèt, espas travay ak kanpis medya yo pral fèt pou sipòte kaptire ak distribisyon kontni.

KREYASYON KONTENI
LAN TRAVAY LA RETE KRITIK POU KREYE KONTENI

Pandemi a te pouse yon fèmen nan enstalasyon amizman ak medya atravè glòb la epi li te nesesite mouvman an nan pwodiksyon ak koreksyon vityèl ak aleka.Malgre chanjman sa a, espas travay fizik la rete entegral;nan yon endistri kreyatif ki baze sou anpil relasyon, espas travay la ka ankouraje koneksyon imen ak evoke onètete, transparans, ak egalitaris.Kalite sa yo enpòtan anpil pou yon endistri ki nan kè yon diskou piblik ki an sante, sivil ak ekitab.Anplwaye medya yo pral retounen nan espas travay la pa sèlman pou jwenn aksè nan espas kreyasyon kontni, men tou pou kiltive konfyans.

MODÈL BIZNIS EMERGING
PANDEMI A ENTROdwi NOUVO MODÈL BIZNIS

Pandan ke COVID-19 te ranvèse kèk segman nan endistri medya a, lòt moun te pwospere, ki gen ladan videyo sou demann ak sèvis difizyon.Konpayi ki te deja deplase nan direksyon amizman lakay yo byen pozisyone pou chanjman sa a.Pou louvri nouvo opòtinite revni, kèk biznis ap kreye nouvo modèl biznis pou rankontre konsomatè yo kote yo ye - lakay yo ak sou entènèt.Platfòm Gaming yo entegre e-commerce ak platfòm dijital yo òganize evènman an dirèk ki bay eksperyans amizman lakay immersion.Nan Lachin, pou egzanp, ogmantasyon itilizasyon e-commerce atravè difizyon ap anplifye nan peryòd fèmen pòt la, dapre PwC.Konsepsyon eksperyans dijital ak fizik limenm enpòtan pou kondwi lwayote kliyan yo.

EKITE LAN TRAVAY
LAN TRAVAY IBRID APRE PANDEMI A KA PROMOUTE EKITE

Espas travay lavni an dwe evolye pou sèvi nouvo bezwen;sipòte fleksib, ibrid estil travay;epi ankouraje ekite pou tout travayè yo.Si travay nan kay se yon pati regilye nan nouvo modèl travay ibrid la, nou dwe rekonèt ke se pa tout kay yo egal.Anpil kay pa gen gwo aksè entènèt, ase espas pou yon biwo, chèz ergonomic, oswa ase silans pou akomode travay konsantre.Lè yo kreye yon espas travay pou yon avni ibrid ki priyorite ekite, konpayi yo gen yon opòtinite pou angaje ak sipòte yon pi laj varyete nouvo talan divès.

Sous: https://www.gooood.cn/gensler-design-forecast-2021.htm


Tan poste: Jun-11-2021